โครงงานหมู่จุ่ม..ลองดูกันครับ

Advertisements

บรรณานุกรม

www.romanticgals.com
http://www.kruaklaibaan.com

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เป็นการฝึกทักษะในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งาน
2.ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องในการทำโครงงานมากยิ่งขึ้น
3.ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
4.ได้ก้าวทันเทคโนโลยีมากขึ้น
5.บุคคลอื่นๆได้นำความรู้จากการจัดทำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.ประชุมหารือกันภายในกลุ่มเพื่อเลอกห้วข้อที่หน้าสนใจไปพัฒนาโปรแกรม
2.แบ่งงานกันปฏิบัติงาน
3.เริ่มดำเนินการในขั้นแรก คือ การถ่ายคลิปวิดีโอเรื่องการทำหมู่จุ่ม
4.ตัดแต่งคลอปวิดีโอให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วน้ำคลิปท่ตัดแต่งเสร็จแล้วนำไปเผยแพร่ใน youtube
5.พัฒนาดปรแกรม โดยการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.หลังจากนั้นก็จัดแต่งเนื้อหาและรูปภาพ รวมทั้งนำเอาโครงงานและคลิปวิดีโอ ลงในบล็อกwordpress ให้สมบูรณ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

1. โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอ
2.โปรแกรม  fotmat  factory  เพื่อที่จะใช้ในการแปลงไฟล์
3.เผยแพร่งานโดย www.youtube.com
4.จัดการบล็อกโดย  www.wordpress.com

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

การทำโครงงานหมูจุ่มของพวกเราในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ เพราะว่าในปัจจุบันเทคโนโลยการสื่อสารมีหลลากหลายมาก และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของโลกออนไลน์ ก็จะเป็นการเพิ่มปประสิทธิภาพในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วฉับไวและสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกแห่งอีกด้วย

ผัดไทยไข่ห่อ..อาหานประจำชาติจานหนึ่งของไทย